Głogów Gmina Miejska

 

 


Godziny otwarcia Przedszkola
Poniedziałek - Piątek, 6:00 - 16:30

 

 

 

 

Sześciolatek w szkole

                                                                                                                                           

KONCEPCJA  PRACY  PRZEDSZKOLA  PUBLICZNEGO NR 9
W GŁOGOWIE


WIZJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole daje szansę pełniejszego indywidualnego rozwoju dzieci. Uczy dzieci nawiązywania kontaktów, wzajemnej akceptacji, życzliwości i zrozumienia .Sprawia, że dziecko czuje się kochane, akceptowane i szczęśliwe. Placówka dysponuje ciekawymi ofertami edukacyjnymi, poprzez które dzieci  są gotowe do pojęcia nauki w szkole podstawowej.

MISJA PRZEDSZKOLA

Działania naszej placówki  koncentrują się głównie na:

* budowaniu systemu wartości, w tym wychowywaniu dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
kształtowaniu u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
*  rozwijaniu umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
*  stwarzaniu warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
*  trosce o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną
* budowaniu dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijaniu umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
* wprowadzaniu dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijaniu umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
* kształtowaniu u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

* zapewnieniu dzieciom lepszych szans edukacyjnych  poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowaniu tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.


MODEL ABSOLWENTA

Dziecko kończące nasze przedszkole powinno dobrze funkcjonować w roli ucznia. Kończąc edukację w naszej placówce powinno posiąść  następujące umiejętności:

* Zna zasady kultury, normy współżycia społecznego i zachowania

* Jest samodzielny i odporny na stres, twórczy i otwarty

*  Wykazuję  motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego

*  Jest   zainteresowany treściami nauczania, wykazuję chęć poznawania czegoś nowego.
* Posiada umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania

*   Posiada   umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, oraz     umiejętność radzenia sobie z trudnościami
*  Współpracuje w   grupie, jest   tolerancyjny wobec innych  odmiennych postaw, przekonań
* Czuje się Polakiem i Europejczykiem, interesuje się życiem ludzi w innych krajach, poznając środowiska, w których żyją, krajobrazy, florę, faunę, zwyczaje narodowe, kulturę ,
*   Kontroluje swoje emocje
*  Jest zainteresowany nauką i literaturą, dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo
*   Cieszy się swoimi sukcesami, potrafi znosić porażki
*   Łatwo nawiązuje i utrzymuje kontakty z rówieśnikami i osobami dorosłymi, chętnie i bez obaw uczestniczy w nowych zadaniach i sytuacjach społecznych

 

 

KIERUNKI  DZIAŁANIA  (PRIORYTETY)  NA LATA  2014/2016

Moja mała i duża ojczyzna –kultywowanie tradycji  rodzinnych, narodowych i regionalnych oraz wzbudzanie szacunku do piękna przyrody.

Kształtowanie patriotyzmu u dzieci od najmłodszych lat jest ważne i składa się na nie wiele czynników: wychowanie w domu, w  rodzinie,  w przedszkolu a także właściwe postawy osób dorosłych, które powinny uczyć miłości do ojczyzny.

ZADANIA I  SPOSOBY REALIZACJI:

Polska moja ojczyzna
  • Rozbudzanie świadomości patriotycznej u dzieci

* Nauka pierwszej zwrotki hymnu narodowego i obowiązujących zasad właściwej postawy przy jego wykonaniu
* Nauka wiersza W. Bełzy „ Katechizm polskiego dziecka”,  
*  Zapoznanie z wyglądem  flagi i  godłem Polski, okazywanie szacunku dla powyższych symboli

*    Rola flagi Polski w czasie ważnych uroczystości Państwowych ( dekorowanie flagą przedszkola, domów w czasie świąt narodowych)
* Udział w przedstawieniach promujących wartości patriotyczne: Dzień Niepodległości, Dzień Flagi Polski

Moja rodzina

*  Wdrażanie do szacunku i poszanowania wartości rodzinnych,
*   Kultywowanie tradycji i zwyczajów rodzinnych: Jasełka, wspólne kolędowanie, Wigilia przedszkolna, poranek wielkanocny
*   Prezentowanie programów artystycznych, sprawianie radości i okazywania szacunku i miłości członkom rodziny: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty

 

Głogów moja mała ojczyzna, mój region

*   Rozbudzanie świadomości regionalnej wśród dzieci: zapoznanie z symbolami miasta, z jego nazwą (skąd pochodzi)

*   Udział w lokalnych uroczystościach i świętach związanych z regionem: Dzień Górnika, Dzień Hutnika
*  Udział w lokalnych konkursach i projektach.

*  Organizowanie spotkań z ludźmi zasłużonymi dla miejscowości i regionu.
*   Zorganizowanie wycieczki autokarowej po Głogowie ( poznanie charakterystycznych budowli i zabytków miasta)

 

Jestem Europejczykiem

*   Rozbudzanie świadomości europejskiej: poznanie flagi UNII EUROPEJSKIEJ , hymnu „Ody do radości”
*  poznanie nazw państw wchodzących w skład  unii